အောင်လက်မှတ်

 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_00
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_01
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_02
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_03
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_04
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_05
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_06
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_07
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_08
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_09
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_10
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_11
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_12
 • 190345-01 Rev A စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ GH_13
 • AMECA 190896 GH(1)_00
 • လက်မှတ်- 01 100 1532744-2022(1)_00
 • လက်မှတ်- 01 100 1532744-2022(1)_01
 • လက်မှတ်- 01 100 1532744-2022(1)_02